Згода на обробку персональних даних

Згода на обробку персональних даних


Згода на збирання та обробку персональних даних

Дана Згода суб’єкта персональних даних щодо обробки його персональних даних розроблена відповідно до Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (зі змінами та доповненнями) (далі – «Закон») i визначає основні положення щодо обробки, використання, поширення, захисту, збирання, накопичення та інших необхідних дій з персональними даними, укладена між Фізичною особою-підприємцем Савенко Сергієм Вікторовичем, дата запису: 23 липня 2021 року, номер запису: 2004450000000014620, паспорт серії: ЕВ 076804, виданий Олександрівським РВ УМВС України в Кіровоградській області 21 жовтня 1968 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2513110357, зареєстроване місце проживання: 28042, Кіровоградська обл., смт. Нова Прага, вул. Набережна, буд. 6 (далі – «Володілець/Розпорядник персональних даних») та фізичними особами (далі - «Суб’єкт персональних даних»), що вступають в договірні відносини з Володільцем.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 • База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі карточок персональних даних.
 • Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення. використання i поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
 • Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних.
 • Володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури ïx обробки, якщо інше не визначено законом.
 • Одержувач - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.
 • Третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, Володільця чи Розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій Володільцем чи Розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.
 • Використання персональних даних - будь-які дії Володільця щодо обробки цих даних, дії щодо ïx захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до закону.
 • Збирання персональних даних - дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу.
 • Накопичення персональних даних - дії щодо поєднання та систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних.
 • Зберігання персональних даних - дії щодо забезпечення ïx цілісності та відповідного режиму доступу до них.
 • Поширення персональних даних - дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних.
 • Знищення персональних даних - дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних і/або в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
 • Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати фізичну особу.
 • Суб’єкт персональних даних — фізична особа, яка добровільно та з повним усвідомленням наслідків надає Володільцю та/або Розпоряднику персональних даних свої персональні дані.
 • 3года cyб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до сформульованої мети ïx обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.
 • Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Володілець здійснює обробку, зберігання та використання персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних. що підлягають обробці, а також дії (операції), що здійснюються з персональними даними, а саме:

2.1.1. Збирання персональних даних: 2.1.2. Накопичення та зберігання персональних даних; 2.1.3. Поширення (розповсюдження, реалізація, передача) персональних даних; 2.1.4. Використання персональних даних; 2.1.5. Реєстрація персональних даних; 2.1.6. Адаптування персональних даних; 2.1.7. Зміна персональних даних; 2.1.8. Поновлення персональних даних; 2.1.9. Знеособлення персональних даних; 2.1.10. Інші дії щодо персональних даних, які необхідні для цілей цієї Згоди.

2.2. Володілець здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України.

2.3. Дія цієї Згоди поширюється також на випадки, коли Володілець виступає третьою особою, що обробляє персональні дані суб'єктів за дорученням Оператора персональних даних чи інших осіб, що надають Володільцю посередницькі послуги та отримують персональні дані суб'єктів персональних даних з метою подальшого виконання правочинів (договорів) між Володільцем та такими cyб’єктами персональних даних.


3. ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Володілець приймає i забезпечує виконання наступних принципів обробки персональних даних:

3.1.1. персональні дані повинні оброблятись лише на законних підставах;
3.1.2. обробка здійснюється за умови надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку таких даних;
3.1.3. обробці підлягають тільки персональні дані, які відповідають цілям ïx обробки;
3.1.4. зміст i обсяг оброблюваних персональних даних повинні відповідати заявленим цілям обробки;
3.1.5. при обробці персональних даних повинні бути забезпечені точність персональних даних, ïx достатність, а в необхідних випадках i актуальність відносно цілей обробки персональних даних;
3.1.6. персональні дані повинні оброблятись з дотриманням вимог щодо захисту даних;
3.1.7. персональні дані не повинні передаватись іноземним суб’єктам, пов’язаних із персональними даними, якщо в юрисдикціях таких іноземних суб’єктів не забезпечено належного захисту персональних даних;
3.1.8. оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособленню після досягнення цілей обробки aбo в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено цією угодою або іншим законодавством України;
3.1.9. при отриманні доступу до персональних даних, Володілець зобов'язаний не розкривати третім особам i не поширювати персональні дані без згоди суб’єкта персональних даних, якщо інше передбачено цією угодою або іншим законодавством України;
3.1.10. Суб’єкт персональних даних шляхом приєднання до умов цієї Згоди надає свою згоду на внесення та використання своїх персональних даних у Базі користувачів та на обробку своїх персональних даних Володільцем (зокрема, на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання i поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем та інші дії, які може вчиняти Володілець з його персональними даними: ім’я, прізвище, по батькові, номер засобу зв’язку, електронні ідентифікаційні дані (lP-aдpeca, телефон, електрона пошта), дані щодо місця проживання, а також паспортні дані, номер ідентифікаційного коду та інші персональні дані та відомості, які надаються на виконання вимог чинного законодавства та/або добровільно Суб’єктом персональних даних Володільцю виключно в цілях реєстрації Суб’єкта персональних даних в базі користувачів з подальшим направленням Суб’єкту персональних даних поштових повідомлень, SMS-повідомлень та повідомлень в месенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger тощо), в тому числі, рекламно-інформаційних розсилок (матеріалів), обробки запитів i заявок суб’єкта персональних даних, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.


4. УМОВИ I ЦІЛІ ОБРОБКИ

4.1. Обробку персональних даних Володілець здійснюється у наступних випадках:


4.1.1. за умови надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку таких даних, яка висловлена у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;
4.1.2. необхідна для здійснення прав i закон них інтересів Володільця або третіх осіб або для досягнення суспільних інтересів;
4.1.3. необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодо набувачем або поручителем за яким є суб’єкт персональних даних, а також для укладення договору з ініціативи суб’єкта персональних даних або договору, за яким суб’єкт персональних даних буде вигодонабувачем або поручителем;
4.1.4. необхідна для здійснення прав та виконання обов'язків cyб’єкта персональних даних у сфері трудових правовідносин відповідно до законодавства із забезпеченням відповідного захисту.


5. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. При обробці персональних даних Володілець здійснює наступні дії (операції) або сукупність дій (операцій), з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення i знищення, за винятком випадків, коли більш вузький склад дій з персональними даними визначено дорученням Оператора персональних даних, за дорученням якого діє Володілець, або випливає з умови обробки персональних даних.

5.2. Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, стану здоров'я, інтимного життя, приватного життя, інформації про членство суб'єкта персональних даних в громадських об’єднаннях або ïx профспілкової діяльності не здійснюється.

5.3. Суб’єкт персональних даних може відкликати дану згоду шляхом направлення Володільцю письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди.

Суб’єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов'язаний припиняти обробку персональних даних i знищувати персональні дані Суб’єкта персональних даних.

Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступ у в силу такого відкликання.

5.4. Володілець зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Володільця, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням Договору.

5.5. Суб’єкт персональних даних має право знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету ix обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) Володільця чи Розпорядника персональних даних; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних; на доступ до своїх персональних даних та інші права передбачені законодавством України.


6. СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ I ВИМОГИ ДО ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

 • закінчення строку зберігання даних визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;
 • припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та Володільцем чи Розпорядником, якщо інше не передбачено законом;
 • набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

6.2. Строк зберігання персональних даних становить 5 (п’ять) років починаючи з дати надання cyб’єктом персональних даних відповідної згоди.

6.3. Після закінчення строку зберігання персональних даних, який передбачений п. 6.2. цієї Згоди, Володілець персональних даних має право автоматично продовжити строк зберігання персональних даних на 3 (три) роки, якщо суб’єкт персональних даних після закінчення строку зберігання персональних даних не вимагає знищення персональних даних.


7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Володільці, Розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

7.2. Володілець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу i захисту персональних даних Суб’єкта персональних даних третіми особам, в тому числі працівниками Володільця, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Володільцем або іншою особою з дозволу Суб’єкта персональних даних поза виконанням обов’язків за Договором в особистих цілях або інших цілях не пов’язаних з виконанням обов’язків за Договором з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Володільця.

7.3. Дана 3года поширюється тільки на веб-сайт Володільця https://www.savastudio.com.ua/. Володілець не несе жодної відповідальності за обробку даних у зв’язку з покиданням веб-сайту https://www.savastudio.com.ua/ i відвідування інших сайтів.


8. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

8.1. Cyб’єкт персональних даних шляхом приєднання до умов цієї Згоди та на виконання умов, визначених в розділі 4 цієї Згоди надає свою повну та беззаперечну згоду на передачу персональних даних третім особам, зокрема: ТОВ «HOBA ПОШТА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31316718), включаючи поштовим відділенням та/або афілійованим особам, AT «УКРПОШТА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21560045), включаючи поштові відділення та/або афілійованим особам та іншим юридичним особам, які надають послуги в сфері зв’язку, кур’єрським службам, перевізникам, банківським та іншим фінансовим установам, колекторським компаніям, незалежним аудиторам, юридичним особам, які надають послуги в сфері юридичних послуг, а також іншим компаніям, що залучені/взаємодіють із Володільцем із відповідною метою. Персональні дані також можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України виключно на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.


9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Cyб’єкт персональних даних приєднується та приймає умови цієї Згоди шляхом акцептування (прийняття) Договору публічної оферти, розміщеного на веб-сайті Володільця aбo згоди у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди суб’єктом персональних даних та ідентифікувати такого cyб’єкта персональних даних.

9.2. Cyб’єкт персональних даних приєднується до цієї Згоди шляхом його вільного волевиявлення, без жодного примусу та усвідомлюючи юридичні наслідки такої Згоди.

9.3. Cyб’єкт персональних даних приєднуючись до цієї Згоди підтверджує, що положення цієї Згоди є чіткими та зрозумілими йому. Приймаючи цю Згоду, суб’єкт персональних даних підтверджує свою згоду з порядком та умовами обробки його персональних даних та підтверджує, що ціль та мета обробки персональних даних йому повідомлена та зрозуміла.

9.4. Знищення персональних даних здійснюється у випадку вимоги cyб’єкта персональних даних знищити його персональні дані в строки, які передбачені пунктом 6.2 та пунктом 6.3 цієї Згоди.

9.5. Ця 3года вважаться укладеною та набирає юридичної сили з моменту приєднання cyб’єктом персональних даних до умов цієї Згоди.

9.6. Текст цієї Згоди розміщений на веб-сайті Володільця, який доступний для необмеженого кола осіб за посиланням https://www.savastudio.com.ua/


10. РЕКВІЗИТИ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВОЛОДІЛЬЦЯ


Фізична особа-підприємець Савенко Сергій Вікторович

Дата запису: 23 липня 2021 року
Номер запису: 2004450000000014620
Місцезнаходження: 28042, Кіровоградська обл., смт. Нова Прага, вул. Набережна, буд. 6
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2513110357
Номер засобу зв’язку: +38 (063) 723 59 20
Електронна адреса: admin@savastudio.com.ua

Залишились запитання?


Якщо у вас залишились питання, будь ласка зверніться до наших фахівців за додаковою інформацією або, якщо ви маєте пропозиції щодо співпраці, надсилайте їх на зазначену електронну скриньку.


 
Замовлення